Statut polskiej niezależnej organizacji ochraniającej życie Stowarzyszenie “AGAMA” GREEN. POLAND

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Regon: 330457505
NIP: 669 18 44 547

§1

a/ Nazwa Stowarzyszenia: “AGAMA” GREEN. POLAND

b/ Kontakt:

e-mail: kontakt@sagp.pl
www: www.sagp.pl

Adres do tradycyjnej korespondencji:

76-150 Darłowo
ul. 1 Maja 3.
woj. zachodniopomorskie
Polska

c/ Godło: Godłem Stowarzyszenia jest błękitny delfin.

R/ST Insi Rej.St.85/98.

§2

Teren działania: Teren działania stanowi terytorium Polski.

§3

 1. Nadrzędnym celem jest ochrona życia, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie ono istnieje
 2. Budowa żaglowca pod polską banderą.
 3. Rozwijanie polskiej kultury i morskiej  tradycji.
 4. Ułatwianie młodzieży dostępu do żeglarstwa.
 5. Współpraca z GREENPEACE INTERNATIONAL.

§4

Sposoby realizacji celów:

 1. Nawiązywanie kontaktów ze sponsorami w Polsce i za granicą.
 2. Nawiązywanie kontaktów z doświadczonymi żeglarzami.
 3. Organizowanie szkoleń, spływów rzekami, wypoczynku pod żaglami.
 4. Nawiązywanie kontaktu z GREENPEACE INTERNATIONAL.
 5. Społeczna praca członków stowarzyszenia.

§5

Sposób nabywania członkostwa:

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być tylko osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Polski lub poza jej granicami.
 2. Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wyrazić chęć członkostwa wypełniając deklarację członkowską, oraz gotowość działania zgodnie ze statutem stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Przyczyną utraty członkostwa, jest działalność wbrew statutowi. Decyzję o wydaleniu członka stowarzyszenia podejmuje Rada, na posiedzeniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na posiedzeniu Rady musi być obecnych minimum 50% składu Rady.
 4. Od decyzji Rady przysługuje członkowi prawo odwołania do Komisji rewizyjnej w terminie 14-stu dni. Po upływie tego terminu decyzja Rady staje się prawomocna.

§6

Prawa członków stowarzyszenia:

 1. Członek stowarzyszenia ma prawo być wybieranym do władz stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że do władz stowarzyszenia mogą być wybierani członkowie posiadający obywatelstwo polskie.
 2. Członek stowarzyszenia ma pierwszeństwo do korzystania z bazy żeglarskiej.
 3. Członek stowarzyszenia ma prawo składania własnych spostrzeżeń i wniosków, celem opracowania ich przez władze stowarzyszenia.

§7

Obowiązki członków stowarzyszenia:

 1. Wzajemna pomoc.
 2. Dbanie o dobre imię stowarzyszenia.
 3. Działanie zgodnie ze statutem.
 4. Dbanie o jakość techniczną sprzętu.
 5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
 6. Opłacanie składek członkowskich, zgodnie z decyzją Rady.

§8

a/ Władze stowarzyszenia:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Rada, którą stanowi osiem osób.
 3. Zarząd, który stanowi sześć osób.
 4. Komandor.
 5. Sekretarz.
 6. Skarbnik.
 7. Komisja Rewizyjna, którą stanowią cztery osoby.

b/ Komandor Stowarzyszenia wchodzi w skład osobowy Rady i Zarządu.

§9

Kompetencje władz stowarzyszenia:

 1. Walne Zgromadzenie: podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności stowarzyszenia, określanie kierunku działalności między zgromadzeniami, wybór Rady Stowarzyszenia, rozwiązanie organizacji.
 2. Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym.

§10

Rada Stowarzyszenia: podejmowanie uchwał zgodnych ze statutem, w celu wykonania zadań określonych przez Walne Zgromadzenie. Wybór Zarządu. Przyjmowanie i wydalanie członków. Zarządzanie finansami. Stawianie wniosków do Komisji Rewizyjnej. Wybór Sekretarza i Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić członkowie z poza Rady w ilości nie przekraczającej 50% statutowego składu Komisji Rewizyjnej. Sekretarz i Skarbnik mogą być wybierani z poza Rady Stowarzyszenia.

§11

Zarząd Stowarzyszenia: wykonywanie uchwał Rady. Wybór Komandora Stowarzyszenia z pośród siebie. Składanie Radzie projektów uchwał. Stawianie wniosków Komisji Rewizyjnej. Składanie raz na kwartał sprawozdań Radzie z działalności za ostatnie trzy miesiące.

§12

Komandor Stowarzyszenia: składanie wniosków i propozycji Zarządowi, Radzie, Komisji Rewizyjnej celem podjęcia stosownych uchwał. Koordynacja działań. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§13

a/ Sekretarz: prowadzenie dokumentacji.
b/ Skarbnik: nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej.

§14

Komisja Rewizyjna: Komisja Rewizyjna jest organem działającym z własnej inicjatywy, na wniosek poszczególnych organów Stowarzyszenia, lub jednomyślnie złożony wniosek dziesięciu członków z poza władz. Komisja Rewizyjna składa się z członków i przewodniczącego którego wybiera z pośród siebie. Kontroluje i nadzoruje pracę Zarządu, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej. Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie oraz wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądaniami wyjaśnień. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§15

a/ Stowarzyszenie reprezentowane jest przez trzy osoby wybrane decyzją Rady w tym obowiązkowo przez Komandora Stowarzyszenia. W razie nieobecności Komandora, Rada swoją decyzją uzupełnia skład osób reprezentujących.

b/ Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych: oświadczenie w kwestii majątkowej podejmuje Rada reprezentowana przez dwie osoby w tym Komandora Stowarzyszenia lub Skarbnika i Sekretarza.

c/ Wszystkie uchwały nabierają ważności w momencie ich podjęcia. Uchwała może być uchylona na wniosek Komisji Rewizyjnej, stwierdzający niezgodność ze statutem lub obowiązującym prawem.

§16

Sposób uzyskiwania środków finansowych: Stowarzyszenie zdobywa środki finansowe poprzez nawiązywanie kontaktów ze sponsorami, poprzez działalność gospodarczą prowadzoną zgodnie z przepisami prawa. Dochód nie może być podzielony między członków, działalność musi być zgodna ze statutem. Wysokość składek członkowskich określa Rada.

§17

Na majątek finansowy składają się:

 • nieruchomości
 • środki ruchome
 • środki finansowe

§18

Zarząd, na wniosek Komandora Stowarzyszenia, może przyznać “HONOROWE CZŁONKOSTWO“.

§19

Zmian statutu może dokonać tylko Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów obecnych, w głosowaniu jawnym.

§20

a/ Częstotliwość spotkań:

 • Walne Zgromadzenie - raz w roku. W razie konieczności, dodatkowo w każdym terminie zwołane decyzją Rady.
 • Zarząd - raz w miesiącu. W razie konieczności, dodatkowo w każdym terminie zwołane decyzją Komandora.
 • Rada - raz na dwa miesiące. W razie konieczności w każdym terminie zwołana decyzją Zarządu i Komandora Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna - w dowolnych terminach zwołana decyzją przewodniczącego.

b/ Posiedzeniom Rady przewodniczy Komandor Stowarzyszenia.

§21

Decyzję o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA “AGAMA” GREEN. POLAND i przeznaczeniu majątku podejmuje: Walne Zgromadzenie.

STATUT KOŃCZY SIĘ PARAGRAFEM 21.